Home > China Photos > Dunhuang > Yumen Pass > Yumen Pass Weathered Stones
Yumen Pass Weathered Stones
Yumen Pass Weathered Stones